Cartes / Maps

HIROSHIMA

HIMEJI

OSAKA

KYOTO

NARA

KOBE

NIKKO

TOKYO

JAPAN RAIL MAP (avec Japan Rail Pass)